#TRACTION4CHANGE: SPOLEČNÝ PROGRAM PRO KONKURENCESCHOPNOU, BEZPEČNOU A INKLUZIVNÍ EVROPU

Evropa je lídrem v transformaci na uhlíkově neutrální ekonomiku, přičemž v jejím jádru je bezpečná, inteligentní a udržitelná mobilita. Evropa dnes stojí před výzvou vytvořit spravedlivější globální hospodářskou soutěž, řešit geopolitickou nejistotu a budovat inkluzivnější společnost. Aby Evropská unie mohla i nadále zaujímat vedoucí postavení v této transformaci, je třeba se znovu zaměřit na průmysl a jeho konkurenceschopnost.

Výrobky pneumatikářského a gumárenského průmyslu vyvíjejí a vyrábějí tisíce kvalifikovaných pracovníků v celé Evropě. Tvoří zásadní součást hodnotových řetězců, které jsou základem dvojí transformace a umožňují udržitelnou a bezpečnou veřejnou i soukromou mobilitu pro všechny. Evropská asociace výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) vyzývá evropské politiky, aby se k nám připojili při vytváření agendy pro konkurenceschopnou Evropu, která zajistí digitální i ekologickou transformaci, zejména pokud jde o data a oběhové hospodářství.

#TRACTION4CHANGE:

  • Uznání strategické úlohy evropského pneumatikářského a gumárenského průmyslu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti
  • Ochrana jednotného trhu účinným prováděním a prosazováním právních předpisů
  • Podpora investic v evropě prostřednictvím konzistentní a přiměřené budoucí regulace
  • Zvyšování udržitelnosti evropy navrhováním a výrobou oběhových a obnovitelných produktů
  • Větší výběr pro spotřebitele, zlepšení udržitelné mobility a zvýšení bezpečnosti na silnicích tím, že se umožní digitální systémy
    mobility

UZNÁNÍ STRATEGICKÉ ÚLOHY EVROPSKÉHO PNEUMATIKÁŘSKÉHO A GUMÁRENSKÉHO PRŮMYSLU A ZVÝŠENÍ JEHO KONKURENCESCHOPNOSTI

Evropský pneumatikářský a gumárenský průmysl je tažnou silou pro evropské hospodářství a společnost. Bez pneumatik a pryžového zboží by se Evropané nemohli pohybovat, naše hospodářství – od zemědělství po komunikace – by se zastavilo a naše obranné a zdravotnické systémy by nebyly schopny fungovat. Přesto se toto odvětví potýká s významnými překážkami, které mu brání udržet si v Evropě konkurenceschopnou výrobní stopu. Náklady na energie a pracovní sílu – které tvoří velkou část naší nákladové základny – zůstávají vysoké.

Potřebujeme pracovníky, kteří kombinují strojírenské, chemické a elektronické inženýrství a digitální dovednosti, abychom podpořili transformaci k pokračující digitalizaci průmyslu. V neposlední řadě je toto strategické odvětví nadále závislé na třetích zemích, pokud jde o přírodní kaučuk, jednu z jeho nejdůležitějších surovin.

PNEUMATIKÁŘSKÝ A GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL SE ZAVAZUJE:

Plně se podílet na dosažení mobility s nulovými emisemi díky neustálému zlepšování parametrů pneumatik, jako jsou bezpečnější pneumatiky s nižšími emisemi, a vývoje nových služeb, jako jsou pneumatiky jako služba (tyre-as-a-service)
Stavět na našem průmyslovém dědictví prostřednictvím pokračujících investic a inovací v Evropě.

ETRMA VYZÝVÁ ZÁKONODÁRCE, ABY UZNALI STRATEGICKÝ VÝZNAM EVROPSKÉHO PNEUMATIKÁŘSKÉHO A GUMÁRENSKÉHO PRŮMYSLU TÍM, ŽE:

Vypracují Strategii pro gumárenský průmysl v Evropě, která se bude zabývat bezpečností dodávek na stabilním a udržitelném trhu s pryžovým materiálem
Budou řešit vysoké náklady na energie jakožto výrobního vstupu a uznají, že průmysl potřebuje konkurenceschopné, udržitelné a spolehlivé zdroje energie
Podpoří spravedlivý globální trh pro naše výrobky a zavedou opatření na ochranu obchodu tam, kde dochází k nekalé soutěži
Pečlivě posoudí dopad mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) a případné budoucího rozšíření jeho působnosti na suroviny pro výrobu pneumatik a pryžového zboží Poskytnou finanční prostředky EU na digitalizaci naší výroby a zvyšování kvalifikace našich pracovníků

OCHRANA JEDNOTNÉHO TRHU ÚČINNÝM PROVÁDĚNÍM A PROSAZOVÁNÍM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Za posledních pět let bylo v budování zeleného pilíře dvojí transformace dosaženo mnoha úspěchů. Ten je nyní třeba upevnit prostřednictvím provádění a prosazování právních předpisů v celé Evropské unii. Jejich rozsah a složitost ovlivňují celý životní cyklus našich výrobků, od surovin, přes fázi jejich používání až po konec jejich životnosti.

Posílení prosazování pravidel jednotného trhu prostřednictvím efektivnějšího dozoru nad trhem je zásadní pro dosažení našich společných cílů a pro zachování výrobních kapacit strategického zboží, jako jsou pneumatiky, v EU.

PNEUMATIKÁŘSKÝ A GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL SE ZAVAZUJE:

Přispívat k dialogu na vysoké úrovni v automobilovém sektoru o konkurenceschopnosti celého odvětví

ETRMA VYZÝVÁ ZÁKONODÁRCE, ABY SE K NÁM PŘIPOJILI A ZAJISTILI, ŽE BUDOUCÍ REGULACE BUDE ODPOVÍDAT BUDOUCÍM POTŘEBÁM TÍM, ŽE:

Otevřou stávající platformy pro prosazování a dozor nad trhem pro účast pneumatikářského a gumárenského průmyslu
Provedou programy dozoru nad trhem týkající se klíčových právních předpisů, jako jsou požadavky na výkonnost pneumatik, označování pneumatik a deforestační nařízení
Budou pořádat pravidelné diskuze stakeholderů o stavu implementace klíčových právních předpisů, ke kterým mohou přispívat dotčená průmyslová odvětví
Posílí efektivitu a umožní větší využívání stávajících platforem pro automobilový průmysl v souvislosti s přístupem na trh

PODPORA INVESTIC V EVROPĚ PROSTŘEDNICTVÍM KONZISTENTNÍ A PŘIMĚŘENÉ BUDOUCÍ REGULACE

Jakékoli budoucí politiky nebo regulace by měly zohledňovat komplexní pohled na pneumatikářský a gumárenský průmysl a jeho výrobky jako nedílnou součást celosvětového automobilového průmyslu. Jsme odhodláni za tímto účelem spolupracovat s ostatními stakeholdery automobilového průmyslu.

Politiky by měly vyvažovat kompromisy mezi cíli, jako jsou ekologické parametry a bezpečnost silničního provozu. Měly by brát v potaz řadu stávajících právních předpisů, které upravují naše výrobky, a potřebu sladění s mezinárodními pravidly a normami (např. Evropské hospodářské komise OSN – UNECE). Posouzení dopadů, jak ex-ante, tak ex-post, by mělo být zaměřeno na kumulativní dopad regulací.

PNEUMATIKÁŘSKÝ A GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL SE ZAVAZUJE:

Zavádět produkty, které budou nadále zvyšovat bezpečnost silničního provozu a mít lepší ekologické parametry
Investovat do inovací, aby mohlo být dosaženo naší společné ambice snížit environmentální stopu pneumatik a pryžového zboží

ETRMA VYZÝVÁ ZÁKONODÁRCE, ABY SE K NÁM PŘIPOJILI A ZAJISTILI, ŽE BUDOUCÍ REGULACE BUDE ODPOVÍDAT BUDOUCÍM POTŘEBÁM TÍM, ŽE:

Revidují nařízení o označování pneumatik tak, aby bylo proveditelné a vymahatelné
Dotvoří jednotný trh s pryžovými výrobky, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou
Zajistí, aby byly zohledněny stávající právní předpisy při navrhování aktu v přenesené pravomoci týkajícího se pneumatik podle nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky (ESPR)
Zavázat se k předběžnému a následnému hodnocení dopadů všech návrhů v průběhu celého legislativního procesu, a to s ohledem na socioekonomický dopad i další politické cíle

ZVYŠOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI EVROPY NAVRHOVÁNÍM A VÝROBOU OBĚHOVÝCH A OBNOVITELNÝCH PRODUKTŮ

Pneumatikářský průmysl podporuje oběhové hospodářství tím, že zajišťuje, že za každou prodanou pneumatiku, je jedna pneumatika zpětně odebrána a předána k recyklaci. Protektorování a prořezávání nákladních a autobusových pneumatik šetří suroviny a energii. Oběhovost pneumatik lze zvýšit vytvořením jednotného trhu s druhotnými surovinami. Politiky musí rozeznat environmentální přínosy obnovitelného i recyklovaného obsahu v našich výrobcích a rovněž musí být poskytnuty finanční pobídky pro inovativní výrobní a recyklační procesy. Pravidla týkající se chemických látek musí být v souladu s cíli v oblasti klimatu a oběhového hospodářství.

Pryž není plast. Díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem se zásadně liší od ostatních polymerů. V důsledku toho by tyto vlastnosti měly být zohledněny v právních předpisech týkajících se chemických látek.

PNEUMATIKÁŘSKÝ A GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL SE ZAVAZUJE:

Spolupracovat s Komisí na vypracování opatření týkajících se ekodesignu pro pneumatiky s cílem dále posílit oběhovost a udržitelnost pneumatik a zároveň zachovat bezpečnou mobilitu, včetně zvýšení obsahu recyklovaných a obnovitelných látek v pneumatikách
Pokračovat v prosazování efektivního sběru a zpracování pneumatik s ukončenou životností a zároveň pracovat na dosažení cíle nahradit fosilní suroviny recyklovanými a obnovitelnými materiály

ETRMA VYZÝVÁ ZÁKONODÁRCE K PODPOŘE OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A UDRŽITELNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ TÍM, ŽE:

Budou navrhovat zelená schémata veřejných zakázek, která podporují protektorování a zvyšují poptávku po materiálech z odpadních pneumatik na trhu
Zavedou pobídky, které podpoří poptávku po pneumatikách s lepšími ekologickými vlastnostmi
Vytvoří harmonizovaný přístup k pneumatikám na konci životnosti v celé Evropě, počínaje přijetím celoevropských kritérií, kdy odpad přestává být odpadem pro materiály získané z pneumatik s ukončenou životností
Vynakládání evropských finančních prostředků na inovativní průmyslové výrobní postupy, vývoj nových pokročilých materiálů a využívání obnovitelných nebo recyklovaných materiálů v našich výrobcích

VĚTŠÍ VÝBĚR PRO SPOTŘEBITELE, ZLEPŠENÍ UDRŽITELNÉ MOBILITY A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH TÍM, ŽE SE UMOŽNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

Umožnění přístupu ke standardizovaným údajům ve vozidle v reálném čase je zásadní při hledání řešení digitální mobility. Taková řešení zlepšují výkonnost vozidel prostřednictvím lepší péče o pneumatiky a jejich údržby, což vede k delší životnosti v provozu, snížení emisí CO2 a rozšíření možnosti protektorování.

Tato řešení mají zásadní význam pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, protože umožňují řidičům řešit problémy dříve, než se zhorší, a usnadňují veřejné správě údržbu silniční infrastruktury. Aby mohl pneumatikářský průmysl pokračovat v inovacích zaměřených na spotřebitele v rámci digitální transformace, je nesmírně důležité mít jasný legislativní rámec.

Digitalizace hraje stále větší roli v podpoře oběhového hospodářství. Průmyslové standardy vyvinuté Organizací pro globální datové služby (GDSO) poskytují základ pro vývoj budoucích digitálních nástrojů.

PNEUMATIKÁŘSKÝ A GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL SE ZAVAZUJE:

Poskytovat digitální řešení našim zákazníkům s cílem zlepšit bezpečnost, efektivitu a environmentální výkonnost vozidel
Přispívat k vytváření společného evropského datového prostoru pro mobilitu
Vyvíjet průmyslové standardy na podporu vytváření digitálních nástrojů pro oběhové hospodářství

ETRMA VYZÝVÁ ZÁKONODÁRCE, ABY PODPOŘILI DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI TÍM, ŽE:

Doplní Akt EU o datech o odvětvové právní předpisy týkající se přístupu k údajům z vozidel
Zajistí interoperabilitu digitálních pasů mezi různými právními předpisy (ESPR, nařízení o vozidlech s ukončenou životností – ELVR), a to na základě práce GDSO
O ETRMA
ETRMA zastupuje evropské výrobce pneumatik a pryže na evropské i mezinárodní úrovni. Jsme zapojeni do pokračujícího dialogu s institucemi EU a mezinárodními institucemi, národními agenturami a dalšími průmyslovými odvětvími. Jako hlas výrobců pneumatik a pryžového zboží se naše činnost zaměřuje na zastupování, komunikaci a propagaci odvětví vůči zákonodárcům, poskytování regulační podpory i technického poradenství pro své členy.
Evropská asociace výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) a jeho členové představují přibližně 4 400 společností v EU, které přímo zaměstnávají 370 000 lidí. Členové ETRMA představují 70%
celosvětových prodejů pneumatik. Máme silné zastoupení v členských státech EU a v kandidátských členských státech s 93 závody na výrobu pneumatik a 17 středisky výzkumu a vývoje.

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)