Protektorování pneumatik pro osobní automobily a dodávky

V souvislosti se Zelenou dohodou a souvisejícími politickými cíli vyvstávají otázky týkající se oběhovosti materiálů a statusu protektorování pneumatik. ETRMA by proto ráda informovala o současné situaci a možném výhledu do budoucna v oblasti protektorování pneumatik pro osobní automobily a dodávky.

Zatímco protektorování pneumatik pro těžká nákladní vozidla (např. nákladní automobily, autobusy) a letadla je již mnoho let zavedeným obchodním modelem, situace s protektorováním pneumatik pro osobní a lehká užitková vozidla (dodávky) je odlišná. Ačkoli se protektorování pneumatik pro osobní automobily praktikovalo až do poloviny 90. let 20. století s podílem více než 10 %, nedávné nezávislé studie ukazují, že v současné době se tyto postupy omezují na výklenkové trhy s výrazně menším než 1% podílem na celkovém trhu (s pneumatikami pro osobní automobily)1. ETRMA je toho názoru, že protektorování pneumatik pro osobní automobily a dodávky nesmí být nařízeno dříve, než bude provedena analýza proveditelnosti, a to s ohledem na vysokou složitost trhu co do počtu rozměrů a výrobků v tomto segmentu a značnou rozmanitost podmínek používání a údržby. Tento článek mapuje hlavní faktory spojené s fungováním trhu s protektorovanými pneumatikami pro osobní automobily.

Oběhové hospodářství. ETRMA považuje koncepci oběhového hospodářství za nezbytný přístup ke zvládání budoucího nedostatku surovin a k podpoře efektivního využívání zdrojů. Pneumatikářský průmysl si již ve skutečnosti osvojil mnoho zásad oběhového hospodářství tím, že jedná a investuje do všech fází životního cyklu pneumatik, od návrhu až po ukončení jejich životnosti. Trh s pneumatikami v EU je technologicky nejvyspělejší na světě: pneumatiky se vyvinuly ve špičkový výrobek, který minimalizuje valivý odpor a hluk a zvyšuje jízdní komfort i bezpečnost za všech povětrnostních podmínek. Splňují příslušné předpisy EU týkající se chemických látek, výrobků a odpadů. Evropská úroveň zpětného odběru a následného opětovného použití a materiálového využití pneumatik s ukončenou životností přesahuje 95 % – tento trend zůstává v posledních dvou desetiletích stabilní. Na základě tohoto nyní evropský pneumatikářský průmysl podniká další krok směrem ke zlepšení výkonnosti v souladu s principy oběhového hospodářství.

Protektorování v kontextu oběhového hospodářství a udržitelnosti. Lze očekávat, že výzva k dosažení rovnováhy mezi emisemi CO2 ve fázi používání (energetická účinnost pneumatik) a materiálovou oběhovostí bude ještě aktuálnější. Současně je posun od fáze používání k hodnocení dopadu celého hodnotového řetězce za rohem.

Protektorování by nemělo být posuzováno izolovaně jako optimalizované řešení materiálové oběhovosti, ale je třeba, aby další přístupy k bezpečnosti, udržitelnosti a oběhovému hospodářství, jako je chemická recyklace, byly přístupné technologicky neutrálním způsobem, na základě přístupu posuzování životního cyklu (life cycle assessment, LCA) nebo hodnocení dopadů na životní prostředí.

Současná a minulá situace kolem protektorování osobních automobilů. Je důležité odlišit minulou situaci (90. léta 20. století a dříve) od současné.

V 90. letech 20. století byly protektorované pneumatiky pro osobní automobily ekonomickou alternativou k novým pneumatikám. Existovaly určité mezery pro protektorované pneumatiky pro osobní automobily. Nové levné pneumatiky však do značné míry nahradily na trhu pneumatiky protektorované.

V současné době je podíl protektorovaných pneumatik pro osobní automobily na trhu s pneumatikami výrazně nižší než jedno procento(1). Protektorováním pneumatik pro osobní automobily a dodávky se zabývá jen velmi malý počet společností, především malých a středních podniků, které se zaměřují na malý počet rozměrů.
Existuje několik důvodů, proč se protektorování pneumatik pro osobní automobily omezilo na výklenkové trhy:

 • – Nízká úroveň automatizace, která zvýšila náklady.
 • – Kompromisy mezi určitými environmentálními vlastnostmi, např. vyšší míra oběhových materiálů ve výrobku vs. vysoká palivová účinnost během fáze používání výrobku.
 • – Dostupnost koster pro protektorování je omezená. To vyplývá z vysoké složitosti, ale také (a především) z velké rozmanitosti výrobků a počtu rozměrů v segmentu osobních pneumatik. Přísné regulační požadavky na vozidla a na pneumatiky a diverzifikace sortimentu vozidel přispěly k velkému počtu rozměrů pneumatik, které jsou pro daný automobil k dispozici. Například u vozu VW Golf bylo před rokem 2000 na výběr méně než 5 různých rozměrů pneumatik, na dnešním trhu se tento počet rozšířil na více než 15.
 • – Protektorování vyžaduje specifické formy pro každou velikost pneumatiky. V současné době je na trhu přibližně 1000 různých rozměrů pneumatik pro osobní automobily, přičemž tento počet se za poslední dvě desetiletí zvýšil přibližně o 250 %, s mnoha variantami podle rozměrů, což má za následek více než 125 000 různých modelů pneumatik pro osobní automobily. Počet rozměrů pneumatik a rozmanitost výrobků jsou dány potřebou reagovat na sofistikované požadavky kladené regulací, výrobci originálního vybavení a trhem.
 • – V neposlední řadě používání, stáří a údržba pneumatik silně ovlivňují možnost jejich protektorace a mohou mít vliv i na bezpečnost protektorovaných pneumatik.

Hlavní rozdíly mezi protektory pro nákladní vozidla a autobusy a protektory pro osobní vozidla

Hlavní rozdíly mezi těmito dvěma segmenty, které vysvětlují, proč není trh s protektorovanými pneumatikami pro osobní automobily tak pevně zakotven, jsou tyto:

 • – Složitost a variabilita konstrukce pneumatik pro osobní automobily. Jak bylo podrobně vysvětleno výše, tento segment je mnohem variabilnější a na trhu je přibližně 1000 různých rozměrů, než v případě segmentu nákladních vozidel a autobusů, kde lze více než 95 % trhu s protektorovanými pneumatikami pokrýt 12 rozměry.
 • – V segmentu nákladních vozidel a autobusů převažují modely business-to-business, a proto je zde ekonomické opodstatnění pro protektorování, kdy jsou náklady vyjádřeny na ujetý kilometr (namísto počáteční investice jako jediného hlediska). V tomto segmentu je proaktivní údržba pneumatik zásadní pro vozové parky, aby byla maximalizována doba provozuschopnosti přinášející zisk a zlepšila se životnost jejich pneumatik.

Analýza proveditelnosti protektorování pneumatik pro osobní a dodávkové vozy

ETRMA se domnívá, že je třeba provést analýzu proveditelnosti možnosti protektorování pneumatik pro osobní automobily a dodávky, včetně složitosti, ekonomických, bezpečnostních a ekologických aspektů, a to předtím, než bude na trhu povinně zavedeno. Trh je dnes omezen na výklenky.

Co je protektorování. Protektorování označuje technický proces, který umožňuje prodloužit životnost použité pneumatiky. Spočívá ve výměně běhounu na opotřebovaných pneumatikách, zachování struktury pneumatiky, tzv. kostry, a jejím opětovném zařazení do distribučního okruhu pneumatik.

Protektorování de facto prodlužuje životnost těch pneumatik, jejichž kostry jsou shledány vhodnými pro nový cyklus používání, pokud jsou splněny určité podmínky. Některé typy pneumatik a koster jsou navíc vhodné pro vícenásobné protektorování, tj. pro několikanásobné prodloužení životnosti, které vede k ujetí několika dalších stovek tisíc km se stejnou kostrou.

Protektorování pneumatik se provádí v souladu s přísnými technickými předpisy, kterými jsou předpis UNECE OSN č. 108 (osobní vozidla) a předpis UNECE OSN č. 109 (užitková vozidla). Tyto předpisy specifikují klíčové požadavky na proces protektorování. Aby mohlo být uděleno a zachováno označení schválení typu podle předpisů 108 a 109, je protektorovací závod podroben kontrolám a musí mít 0,01 % celkové roční produkce, v každém případě však ne méně než 2 a ne nutně více než 10 pneumatik testovaných na index nosnosti a rychlosti. Protektorované pneumatiky lze jednoznačně identifikovat prostřednictvím příslušného označení schválení typu.

Vývoj podílu protektorovaných nákladních a autobusových pneumatik na trhu. Trh s protektorovanými pneumatikami pro segment nákladních vozidel a autobusů představoval přibližně před 20 lety okolo 40 % celkového prodeje náhradních pneumatik. Dnes představuje 22 % celkového trhu. Podíl na trhu s protektorovanými pneumatikami pro nákladní automobily a autobusy a jeho vývoj v posledních letech je uveden na obrázku 1 níže.


Obrázek 1 Prodej protektorů v roce 2021 vzrostl méně než trh (o 10 %). Podíl protektorů na celkovém prodeji náhradních pneumatik činil 22 %. Tento podíl se za posledních pět let prakticky nezměnil

Protektorování pneumatik pro nákladní automobily a autobusy je příkladnou činností oběhového hospodářství z hlediska tvorby místního bohatství, optimálního využívání zdrojů a je součástí ekonomického modelu, který je prospěšný v celém výrobním řetězci. Potřebné technické dovednosti od předcházejícího až po navazující výrobní řetězec také podporují místní zaměstnanost.

Protektorování pneumatik pro nákladní automobily a autobusy je dobré z hlediska materiální rovnováhy a nelze je hodnotit pouze z pohledu emisí CO2 a úspory zdrojů. Sociální dopad je významný na místní úrovni. Při ekvivalentním použití podporuje protektorovaná pneumatika 4,3krát více pracovních míst než neprotektorovaná pneumatika s jednou životností.

Protektorování navíc spočívá na krátkých ekonomických okruzích a má silný místní prvek, čímž omezuje závislost na dovážených surovinách.

Z obchodního hlediska umožňuje protektorování pneumatik pro nákladní automobily a autobusy budovat delší vztahy s majiteli vozových parků, kteří si uvědomují potřeby údržby svých pneumatik z bezpečnostních důvodů, ale také ekologické přínosy pro dosažení nízkých nákladů na ujetý kilometr. Takový vztah je možné obtížněji navázat, pokud se zákazník rozhodne pro řešení, kdy je pneumatika po životnosti vyřazena.

Obecně rozeznáváme tři různé způsoby sběru koster pro protektorování:

 1. 1. Systém koster ve vlastnictví zákazníka. Přepravní společnost si objednává vlastní pneumatiky k protektorování.
 2. 2. Systém výměny koster. Zákazník vyměňuje své kostry za protektorované pneumatiky.
 3. 3. Kostra je zakoupena a po kladné kontrole proplacena a po protektorování prodána jako hotový výrobek.

Pokud pneumatika zůstává ve vlastnictví majitele vozidla – kostra ve vlastnictví zákazníka – není pneumatika považována za odpad. To znamená, že určité množství nákladních a autobusových pneumatik určených k protektorování se nikdy nestane odpadem (v závislosti na zemi to může být většina dostupných pneumatik). A jako takové se nepovažují za pneumatiky s ukončenou životností a nespadají do působnosti rozšířené odpovědnosti výrobce ani sběru odpadu obecně, čímž jsou cíle pro protektorování pneumatik s ukončenou životností neúčinné.

Jak motivovat politickou a regulační podporu pro větší rozšíření protektorovaných pneumatik pro nákladní automobily a autobusy na trhu?

 • – Zelené veřejné zakázky, které by dále podpořily rozšíření trhu a vedly k úsporám z rozsahu a snížení nákladů.
 • – Zavedení systému označování protektorovaných pneumatik pro nákladní vozidla a autobusy, v rámci kterého budou odměňovány ekologické parametry.
 • – Podpora opětovného použití udělením statusu odpadu, který přestává být odpadem, pro kostry vhodné k protektorování. Protektorování přispívá k prodloužení životnosti pneumatik. „Opětovné použití“ bude úspěšné pouze tehdy, pokud bude jasně definováno v právních předpisech (a nebude předmětem nejednotných výkladů ve vnitrostátních právních předpisech) a bude plně uznán jeho přínos k cílům a záměrům EU v oblasti snižování množství odpadu.

(1) – UBA, 2022, Hodnocení sběru a využití vybraných toků odpadů pro další rozvoj oběhového hospodářství, https://www.umweltbundesamt.de/

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)