Legislativa EU o hluku ze silniční dopravy

Neoficiální překlad společného stanoviska „Position Paper – EU legislation on road traffic noise“ Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA), Evropské asociace výrobců pneumatik a kaučuku (ETRMA) a Evropské technické organizace výrobců pneumatik a ráfků (ETRTO), které bylo uveřejněno dne 25. března 2022 na webových stránkách ETRMA.

Stanovisko

Legislativa EU o hluku ze silniční dopravy

ÚVOD

Celý automobilový průmysl v Evropě, včetně odvětví výroby pneumatik jakožto hlavního dodavatelského sektoru, prochází hlubokou strukturální transformací, která je podporována masivními trendy digitalizace, automatizace, novými technologiemi pohonu a také opatřeními k udržitelnosti a ochraně klimatu. Všechny tyto faktory budou vyžadovat značné přizpůsobení pro zajištění mobility budoucnosti. Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA), Evropská asociace výrobců pneumatik a kaučuku (ETRMA) a Evropská technická organizace výrobců pneumatik a ráfků (ETRTO) se hlásí k evropskému cíli udržitelné transformace ekonomiky, přestože se vypořádává s ekonomickými dopady koronavirové pandemie. Tímto zároveň podporuje dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Cíle v oblasti ekologické a konkurenceschopné dopravy však nemůže automobilové odvětví dosáhnout samo – doprovodná opatření v hospodářské a dopravní politice jsou proto naprosto nezbytná.

Dostupnost mobility pro lidi a zboží je jedním ze základních kamenů moderního života. Blahobyt, růst a rozvoj technologií vedou k větší potřebě mobility, přičemž důležitou roli hrají nové možnosti mobility(1). Mobilita je jedním z klíčových faktorů určujících, zda mohou lidé dosáhnout svých profesních a osobních cílů(2). Kromě toho je pohyb zboží rozhodujícím faktorem fungující ekonomiky.

V oblasti mobility lze nalézt protichůdné cíle, které vyžadují hledání kompromisů. Ve společenském zájmu se zákonodárce snaží nalézat rovnováhu mezi těmito odlišnými cíli a stanovuje stále nové požadavky na silniční vozidla. Aspekty, jako je bezpečnost, kontrola kvality ovzduší, udržitelnost a snižování hluku jsou základem pro příjímání přísnějších zákonů, jejichž požadavky musí produkty v plné míře splňovat.

Začlenění všech těchto požadavků z různých výše uvedených oblastí do charakteristik produktu je významnou výzvou pro výrobce automobilů a jejich dodavatele. Jeden z problémů při vyvažování protichůdných cílů je skutečnost, že lidé mají proměnlivé role v rámci dopravy. V roli řidiče silničního vozidla tak pro ně budou důležitější jiné aspekty než v jejich jiné roli chodce.

HLUK VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Politika hluku ve venkovním prostředí nabyla na důležitosti díky iniciativě Evropské komise aktualizovat právní rámec emisí hluku vozidel. Hluk ze silniční dopravy má mnoho podob. Světová zdravotnická organizace (WHO) již mnoho let zkoumá dopady vystavení latentnímu hluku na lidské zdraví a vydává doporučení pro stanovení cílů pro oblast expozice hluku. Evropská unie se s tímto typem hluku ve venkovním prostředí vypořádává prostřednictvím směrnice o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí(3) a požaduje, aby členské státy posuzovaly hladiny hluku v aglomeracích a podél hlavních dopravních tahů, a aby na základě těchto informací vypracovaly akční plány pro regulaci hluku. Tyto hlukové mapy odrážejí opatření ke snížení hluku přijatá územními samosprávami, jako je snížení rychlostních limitů na silnicích, zlepšené povrchy vozovek a protihlukové zábrany. Zatímco většina plánů navrhuje, aby byl hluk snížen u zdroje – primárně snížením emisí hluku vozidel, technologický pokrok není zohledňován v rámci hlukového mapování EU. Navrhujeme proto, aby byl technologický pokrok u pohonu a pneumatik adekvátně začleněn do výpočtů hlukového mapování a pravidelně přezkoumáván.

Tento typ hluku ze silniční dopravy je však veřejností vnímán jako méně důležitý než jiné environmentální problémy.(4) Veřejnost se více zaměřuje na hluk způsobený individuálními událostmi, např. motocykly(5), klaksony, nebo bezohledným chováním při řízení.(6)

EMISE HLUKU VOZIDEL

Nadcházející revize právních předpisů upravující emise hluku vozidel se bude muset vypořádat s dvěma aspekty: s obtěžováním hlukem (jednotlivé události) a hlukovým znečištěním (vystavení latentnímu hluku). Současné právní předpisy týkající se hluku vozidel již zohledňují oba aspekty. Pro účely schválení typu vozidla je stanovená hladina hluku měřena takovým způsobem, aby odpovídala použití vozidla v podmínkách městského provozu. Hladina hluku vozidla u typového schválení pokrývá 90 % jízdních situací v městském provozu. Kromě výše uvedeného se rozšířené požadavky vztahují zejména na osobní automobily v širokém rozsahu provozu, aby byly vyloučeny nevhodné emise hluku.

Vozidla mají určité emise hluku, které nemohou a ani by neměly být zcela eliminovány. „Nulové emise hluku“ nejsou z bezpečnostních důvodů žádoucí pro zranitelné účastníky silničního provozu (chodce, cyklisty atd.). Tuto dichotomii zohledňují právní předpisy o emisích hluku, které nejen předepisují maximální úrovně pro ochranu životního prostředí, ale od července 2021 je v EU stanovena také minimální úroveň hluku pro vozidla, která fungují v čistě elektrickém režimu, aby byla rozpoznatelná při pohybu. Jakékoli zamýšlené novelizace právních předpisů upravujících emise hluku proto musí brát v potaz skutečnost, že snížení maximálních prahových hodnot může způsobit, že vyšší počet produktů bude muset splňovat požadavky stanovené pro minimální hladiny hluku a bude je nutné vybavit dodatečnými generátory zvuku.(7)

HLUK ZE SILNIČNÍ DOPRAVY

Hluk ze silniční dopravy je způsoben kombinací prvků, zejména hlukem z odvalování (vzájemné působení mezi pneumatikou a povrchem vozovky) a hlukem z pohonu (pocházející z motoru a hnacího ústrojí). Při nižších rychlostech převažuje hluk pohonu, zatímco při vyšších rychlostech převažuje hluk odvalování pneumatik. V závislosti na dopravní situaci (podmínkách provozu vozidla) a kvalitě povrchu vozovky nastává tento přechod mezi 30 až 50 km/h.

Pro hluk ze silniční dopravy hraje hlavní roli druh povrchu vozovky. Právě druh materiálu a textura povrchu mají velký vliv na zvuk odvalování vytvářený pneumatikami vozidla. Nízkého hluku z odvalování pneumatik lze dosáhnout pouze pokud jsou všechny technologie pro minimalizaci hluku aplikovány na povrch vozovky stejným způsobem jako na technologii pneumatik. Různá a částečně protichůdná hlediska je třeba vzít v úvahu jak pro povrch vozovky, tak pro pneumatiky.

Hlavní úlohou pneumatiky je udržet vozidlo bezpečně na silnici – brzdná dráha, podélná stabilita a stabilita v zatáčkách či přilnavost na suchém a mokrém povrchu jsou jen některá kritéria, se kterými je každý řidič obeznámen z vlastní zkušenosti. Nízký valivý odpor je dalším klíčovým regulovaným hlediskem, jelikož optimalizuje spotřebu paliva a prodlužuje životnost pneumatik (důležitý požadavek zákazníků). Pneumatiky je možné optimalizovat pouze pro omezený počet konkrétních výkonnostních kritérií a nedávné studie ukazují, že není možné optimalizovat všechna kritéria současně. Požadovaný pokrok směrem k tišším pneumatikám nevyhnutelně ohrozí další kritéria, jako je bezpečnost jízdy a šetrnost k životnímu prostředí. Jakékoli další zpřísnění regulace ke snižování hluku bude mít dalekosáhlé důsledky a mohlo by dokonce ohrozit bezpečnost silničního provozu a/nebo dosažení cíle uhlíkové neutrality.

V posledních letech byly v oblasti silničních staveb vyvinuty zajímavé nové technologie pro vytvoření „nízkohlučných“ povrchů vozovek. Tyto povrchy jsou tiché, mají dobrou přilnavost a dlouhou životnost, díky čemuž jsou vhodné zejména do městského prostředí.(8)

STAVEBNÍ TECHNOLOGIE

V oblasti stavebních technologií jsou k dispozici nejnovější fasády pohlcující hluk a díky aktualizaci směrnice o energetické účinnosti (EED)(9) byly zavedeny nové technologie oken a koncepty odvětrávání. Obojí může přispět k výraznému snížení expozice hluku u silnic s hustým provozem. Již dnes tak můžeme těžit ze synergických efektů v jiných oblastech. Při plánování budoucnosti založené na zelených a chytrých městech je nezbytné tyto aspekty zahrnout do přípravy požadavků na regulaci hluku.

DOPORUČENÍ

OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ HLUKU

Vyzýváme k:
• Systematickému využívání povrchů vozovek s nízkou hlučností, zejména v místech s největší hlukovou zátěží.
• Většímu zaměření na potenciál snížení hluku při plánování dopravních toků.
• Využití všech typů nových technologií k minimalizaci šíření hluku v městském prostředí.
• Snížení hlučnosti při jednotlivých událostech, včetně soustavné kontroly nelegálních úprav vozidel
a jejich součástí a protispolečenského chování řidičů.

OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ HODNOCENÍ A OVĚŘOVÁNÍ HLUKU VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

• Opatření snižující hluk ve venkovním prostředí by se měla promítnout do nástrojů hodnocení hluku ve venkovním prostředí (hlukové mapování), včetně zahrnutí pokroku technologií přímo u zdroje.(10)
• Přesnost měření hluku by měla být uznána jako nástroj pro lepší vymahatelnost závazných předpisů.

ZÁVĚR

Výrobci automobilů a jejich dodavatelé berou vážně svoji odpovědnost za budování společnosti orientované na budoucnost. K maximalizaci potenciálu tichých vozidel v každodenním silničním provozu a k tomu, aby byl pokrok v oblasti snižování hluku rozpoznatelný pro evropské občany, je ale zapotřebí podpora dalších zúčastněných stran, zejména samotných tvůrců relevantních politik.

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)

(1) https://www.plattform-zukunft-mobilitaet.de/?lang=en
(2) https://www.adac.de/-/media/pdf/dko/adac-studie-evolution-der-mobilitaet-englisch.pdf
(3) Směrnice č. 2002/49/ES
(4) Evropská komise, Eurobarometer 468, 2017.
(5) Bundesratssache (zpráva Bundesrat) 125/20 o hlukovém znečistění z motocyklů.
(6) https://www.mannheim24.de/mannheim/mannheim-innenstadt-einsatzgruppe-poser-polizei-wird-aufgeloest-bilanz-jahres-2018-10294297.html
(7) https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_vehicle_warning_sounds.
(8) Povrchová úprava vozovky COLAS Nanosoft.
(9) Dodatečné náklady na různé třídy odhlučněných oken bývají nízké. Z tohoto důvodu se investice do akustických oken obvykle vyplatí už jenom díky jejich tepelné izolaci, viz https://www.fensterversand.com/schallschutzfenster.php
(10) Zpráva ETRMA “Tyre & Road Traffic noise. Where we should look for road traffic noise improvements”, December 2021; https://www.etrma.org/key-topics/tyre-regulations