K uvolnění potenciálu propojených vozidel v Evropě jsou nutná okamžitá opatření

Spotřebitelské a průmyslové skupiny naléhají na komisaře Bretona, aby předložil právní předpisy umožňující přístup k palubním údajům, funkcím a zdrojům, které by umožnily rozvoj trhu

Brusel, 31. března 2023 – Jedinečná a široká aliance spotřebitelských skupin, dodavatelů automobilů, leasingového a nájemního průmyslu, provozovatelů poprodejních služeb, prodejců automobilů, autorizovaných a nezávislých servisů, poskytovatelů dat a pojišťoven spojila své síly a vyzvala komisaře Thierryho Bretona, aby urychleně předložil dlouho plánovanou legislativu o přístupu k palubním údajům, funkcím a zdrojům ve vozidlech.

Legislativa podporující spotřebitele a hospodářskou soutěž je nezbytná pro nastartování rozvoje živého, inovativního a konkurenceschopného evropského trhu služeb propojených vozidel, uvedla aliance. Samotná Komise odhaduje, že tento trh by mohl mít do roku 2030 celosvětovou hodnotu 400 miliard eur.

Představitelé spotřebitelů a podniků, tvořících přibližně 80 % pracovních míst a ekonomické hodnoty evropského ekosystému automobilového průmyslu a mobility, vyzývají komisaře Bretona, aby jednal na základě přesvědčivých důkazů, které za posledních sedm let shromáždili jeho vlastní úředníci.

Komplexní analýza odhalila významnou překážku pro dosažení spravedlivého a rovného přístupu k údajům generovaným vozidly, která dává výrobcům vozidel téměř nepřekonatelnou výhodu díky konstrukci vozidla. Kromě této systémové překážky byly v práci identifikovány další strukturální a behaviorální překážky, které tento problém dále umocňují. Analýza také upozorňuje, že tento problém se pravděpodobně ještě prohloubí v důsledku rostoucího zapojení hyperskalárních společností, které spolupracují s výrobci automobilů, aby se mohly hlouběji propojit s vozidlem.

Komise původně plánovala, že tento právní předpis bude přijat v roce 2021 a v samotném návrhu Aktu o datech Komise znovu zdůraznila potřebu přijetí odvětvových právních předpisů, které by tyto problémy adresovaly.1 2 Aliance proto naléhavě vyzývá komisaře Bretona, aby předložil právně závazné odvětvové právní předpisy nejpozději do podzimu tohoto roku.

Tim Albertsen, generální ředitel globální leasingové společnosti ALD Automotive, uvedl:

„Vzhledem k tomu, že se přesouváme do světa, kde výkon palubních počítačů ve vozidle exponenciálně roste, je naší povinností jako předního světového poskytovatele mobility poskytovat ekologičtější a efektivnější řešení mobility prostřednictvím investic do nových služeb propojených vozidel. To vyžaduje rovný přístup k datům generovaným vozidly, která vlastníme.
Toho můžeme dosáhnout pouze na základě jasných pravidel, která zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž mezi všemi účastníky trhu. Pokud by nedošlo k vytvoření odvětvových právních předpisů pro přístup k datům generovaným vozidly, šlo by o obrovskou, promarněnou příležitost a bylo by to v konečném důsledku velmi škodlivé pro evropské investice, inovace, pracovní místa a konkurenceschopnost.“

Agustin Reyna, který zastupuje hlas evropských spotřebitelů, BEUC, dodal:

„Vzhledem k tomu, že data jsou pro výrobce automobilů novým zlatým dolem, je velmi problematické učinit z nich strážce dat řidičů a jejich automobilů. O tom, kdo má k těmto údajům přístup, nerozhodují výrobci automobilů, ale spotřebitelé. Automobilový průmysl se dlouhodobě staví proti jakýmkoli opatřením, která by narušila jeho monopol na údaje o vozidlech, a to musí přestat v zájmu hospodářské soutěže v poprodejních a souvisejících službách mobility a v konečném důsledku i v zájmu spotřebitelů.“

Lorraine Frega, výkonná viceprezidentka společnosti Michelin, zdůraznila, že:

„Je naléhavě nutné přijmout odvětvové a právně závazné nařízení o přístupu k údajům o vozidlech, aby byla uživatelům zaručena svoboda volby, spravedlivá hospodářská soutěž, ale také aby bylo možné zavádět mobilitu s nulovými emisemi a rozvíjet skutečný evropský obchodní ekosystém, který bude nezávislý, účinný a konkurenceschopný. Michelin jako významný hráč v oblasti propojené mobility žádá rovné podmínky, aby mohl nadále investovat a nabízet evropským spotřebitelům inovativní a udržitelné služby digitální mobility.“

Benjamin Krieger, generální tajemník CLEPA a zástupce evropských dodavatelů automobilového průmyslu, uzavřel:

„Přístup k datům a zdrojům ve vozidlech je nejen zásadní, ale naprosto nezbytný pro to, aby dodavatelé automobilového průmyslu v Evropě přežili a prosperovali ve stále se vyvíjejícím odvětví. Bez spravedlivého přístupu nemůže celý automobilový ekosystém, včetně dodavatelů a odvětví poprodejních služeb, zůstat konkurenceschopný vůči technologickým gigantům, kteří již dominují v informačních a zábavních systémech vozidel, ani pokračovat v inovacích komponent a služeb, které splňují nové digitální požadavky.“

Sponzorské asociace

ADPA – Evropská asociace nezávislých poskytovatelů dat si klade za cíl zajistit spravedlivý přístup k údajům a informacím o vozidlech a poskytnout nezávislým poskytovatelům dat konkurenční rámcové podmínky. To poskytovatelům umožní navrhovat a poskytovat konkurenceschopné, inovativní produkty a služby pro více subjektů na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl. Kontakt pro tisk: Pierre Thibaudat – generální ředitel – pierre.thibaudat@adpa.eu – Tel: +32 2 761 95 18.
AIRC – zkratka znamená Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie (Mezinárodní asociace opravářů karoserií). AIRC byla založena v roce 1970 a je celosvětovou federací předních národních organizací v oblasti oprav vozidel. Tyto členské organizace dohromady zastupují více než 50 000 společností zabývajících se opravami a konstrukcí vozidel v mnoha zemích. Kontakt pro tisk: Thomas Aukamm – výkonný ředitel – aukamm@zkf.de – Tel: +49 6031 79479-0.
CECRA – Evropská rada pro obchod a opravy motorových vozidel – je evropská federace zastupující zájmy obchodu s motorovými vozidly a opravárenských podniků a Evropské rady prodejců jménem prodejců vozidel určitých značek. Jejím cílem je udržovat příznivý evropský regulační rámec pro společnosti obchodující s motorovými vozidly a opravárenské podniky, které zastupuje. Kontakt pro tisk: Bernard Lycke – generální ředitel – Bernard.lycke@cecra.eu – Tel: +32 2 771 96 56.
CLEPA – Evropská asociace dodavatelů automobilů zastupuje více než 3 000 společností dodávajících nejmodernější komponenty a inovativní technologie pro bezpečnou, inteligentní a udržitelnou mobilitu. CLEPA sdružuje více než 120 světových dodavatelů automobilových dílů, systémů a modulů a více než 20 národních obchodních sdružení a evropských odvětvových asociací. CLEPA je hlasem dodavatelského automobilového průmyslu v EU, který propojuje toto odvětví s tvůrci politik. Automobilový průmysl se podílí na výzkumu a vývoji v EU z 30 %, což z něj činí investora číslo jedna. Evropští dodavatelé automobilového průmyslu investují do výzkumu a vývoje více než 30 miliard eur ročně. Dodavatelé automobilového průmyslu každoročně registrují více než 9 000 nových patentů. Dodavatelé automobilového průmyslu v Evropě vytvářejí 1,7 milionu přímých pracovních míst. Kontakt pro tisk: Clara Guillén – c.guillen@clepa.be – Tel: +32 2 743 91 39.
EGEA – Evropská asociace garážových a zkušebních zařízení zastupuje výrobce i dovozce nářadí a zařízení pro opravy, servis a technickou kontrolu vozidel, které jsou nedílnou součástí podpory hodnotového řetězce automobilového průmyslu. Jejím úkolem je zajistit, aby členové sdružení mohli poskytovat nejlepší vybavení a služby na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl a to tím, že se snaží udržovat své členy v obraze, pokud jde o nové technologie vozidel a legislativní a standardizační požadavky, a být tak konkurenceschopní v odvětví dodávek, servisu a kalibrace garážového a zkušebního vybavení. Kontakt pro tisk: Jordi Brunet – generální tajemník sg@egea-association.eu – Tel: +32 499 39 04 59.
ETRMA je hlasem výrobců pneumatik a pryžového zboží u různých evropských institucí. Činnost ETRMA se zaměřuje na tyto klíčové vzájemně závislé oblasti: zastupování, koordinaci, komunikaci, propagaci a technické kontakty. Hlavním cílem ETRMA je zastupovat regulační a související zájmy evropských výrobců pneumatik a pryžového zboží na evropské i mezinárodní úrovni. ETRMA je jediným partnerem pro jednání, kterého evropští výrobci pneumatik a pryže výslovně určili k plnění tohoto zásadního úkolu. Kontakt pro tisk: Zoi Sagia – manažerka pro mobilitu a dopravu z.sagia@etrma.org – Tel: + 32 2 218 49 40.
FIA Region I Mezinárodní automobilová federace (FIA) byla založena v roce 1904 a sdružuje přední národní motoristické organizace ze 146 zemí světa a je řídícím orgánem světového automobilového sportu. Kancelář FIA Region I se sídlem v Bruselu je spotřebitelským orgánem zahrnujícím 100 klubů mobility, které zastupují více než 36 milionů členů z celé Evropy, Středního východu a Afriky. Kontakt pro tisk: Diogo Pinto – dpinto@fia.com – Tel: +32 2 282 08 12.
FIGIEFA je mezinárodní federace nezávislých distributorů automobilových náhradních dílů a služeb. Její členové zastupují nezávislé distributory a velkoobchodníky s náhradními díly a součástkami pro automobily a s nimi spojené opravárenské řetězce. Zastoupených 44 000 společností zaměstnává v Evropě více než 350 000 lidí ve svých 64 000 prodejnách rozmístěných po celé Evropě. Mnoho z těchto společností jsou malé a střední podniky. Cílem FIGIEFA je zachovat volnou a účinnou hospodářskou soutěž na trhu náhradních dílů, servisu a oprav vozidel. Kontakt pro tisk: Álvaro de la Cruz alvaro.delacruz@figiefa.eu – Tel: +32 276 19 516.
Insurance Europe je Evropská federace pojišťoven a zajišťoven. Prostřednictvím svých 36 členských subjektů – národních asociací pojišťoven – zastupuje všechny typy a velikosti pojišťoven a zajišťoven. Insurance Europe se sídlem v Bruselu zastupuje pojišťovny, které se podílejí na celkovém příjmu z pojistného v Evropě přibližně 95 %. Pojištění významně přispívá k hospodářskému růstu a rozvoji Evropy. Evropské pojišťovny vyplácejí ročně více než 1 000 miliard eur – tedy 2,8 miliardy eur denně – na pojistných událostech, přímo zaměstnávají více než 920 000 lidí a investují do ekonomiky přes 10,6 bilionu eur. Kontakt pro tisk: Richard MacKillican, tiskový mluvčí – MacKillican@insuranceeurope.eu – Tel: +32 2 896 48 22.
Leaseurope – Evropská federace asociací leasingových společností – zastupuje jak leasingový průmysl, tak i sektor autopůjčoven v Evropě. Rozsah produktů, které členové Leaseurope pokrývají, sahá od splátkového a finančního leasingu až po operativní leasing všech kategorií majetku (automobilů, zařízení a nemovitostí). Zahrnuje také krátkodobý pronájem osobních a nákladních automobilů a dodávek. Kontakt pro tisk: Richard Knubben – generální ředitel – r.knubben@leaseurope.com – Tel: +32 2 778 05 68.

1 Opatření 52 a 53 ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do budoucnosti, COM (2020) 789 final, Příloha, str. 3.
2 „Jsou však zapotřebí nová pravidla, která zajistí, aby stávající právní předpisy týkající se schvalování typu vozidel byly vhodné pro digitální éru, a podpoří rozvoj čistých, propojených a automatizovaných vozidel. Tato pravidla, vycházející z aktu o datech jakožto rámce pro přístup k datům a jejich využívání, budou řešit problémy specifické pro jednotlivá odvětví, včetně přístupu k funkcím vozidel a zdrojům. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech), COM (2022) 68 final, str. 6.


Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)